Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Stichting Speed Almere

Onder de Algemene Voorwaarden van de stichting Speed Almere, verder te noemen “de stichting” worden begrepen de Algemene Voorwaarden , de Regels van Orde en de Regels voor het Lesterrein en de Kantine.

1) Algemene Voorwaarden

Algemeen
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen de stichting en de cursist te sluiten overeenkomsten.
Cursist is hij/zij die voor het volgen van een cursus bij de stichting met het bestuur van de stichting een overeenkomst is aangegaan voor één of meer specifieke cursussen van de stichting , voldaan heeft aan de eisen van inschrijving en het cursusgeld heeft voldaan.
Elke cursus omvat een door het bestuur van de stichting vastgestelde aantal lessen.
Het door de cursist verschuldigde cursusgeld wordt door het bestuur van de stichting vastgesteld.
Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden gelden alleen wanneer deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen het bestuur van de stichting en de cursist.
Toezeggingen die zijn gedaan door vrijwilligers/medewerkers van de stichting zijn slechts bindend, indien het bestuur van de stichting deze schriftelijk heeft bekrachtigd.
De medewerkers/vrijwilligers die belast zijn met het geven van lessen, worden in dit document ook aangeduid met “instructeur”.
Er is een hoofdinstructeur/coördinator.
Alle wettelijke bepalingen ten aanzien van honden in de gemeente Almere zijn van toepassing.
De Trainingen vinden plaats op maandag en woensdagavond op het terrein van de NVBH Kringgroep Randmeren te Almere. verder te noemen als terrein.

2) Aansprakelijkheid

Deelname aan de cursus is geheel voor eigen risico van de cursist. De cursist kan de stichting niet aansprakelijk stellen voor door de cursist bij de cursus geleden schade,
Voor minderjarige cursisten dragen hun ouders dan wel wettige vertegenwoordigers de aansprakelijkheid.
De stichting draagt zorg voor goede en degelijke attributen/toestellen tijdens de cursussen.
De cursist is verantwoordelijk voor eventuele persoons- en zaakschade, die door de cursist, zijn/haar hond(en) en/of de door hem/haar meegebrachte bezoeker(s) wordt veroorzaakt bij mede- cursisten, medewerkers/vrijwilligers van de stichting of derden. De voorgaande zin geldt voor zowel persoonlijke als materiële schade.
De cursist is verantwoordelijk voor eventuele schade, die door de cursist, zijn/haar hond(en) en/of de door haar/hem meegebrachte bezoekers wordt veroorzaakt aan materialen van de stichting , het terrein en de opstallen.

De cursist die bezoekers meebrengt/uitnodigt draagt er zorg voor dat de bezoekers op de hoogte zijn van de regels van de stichting.
De stichting is niet aansprakelijk voor schade/letsel/diefstal die de cursist lijdt voor tijdens of na de cursus, dan wel voor tijdens of na andere activiteiten die door de stichting worden georganiseerd, zoals bijv. Agility- wedstrijden,wandelingen enz.
De cursist en zijn/haar hond dienen zich zodanig te gedragen dat de goede uitvoering van de cursus niet wordt bemoeilijkt, dan wel dat mede- cursisten, medewerkers/vrijwilligers van de stichting en bezoekers geen hinder en last ondervinden. Is dat wel het geval dan kunnen de medewerkers/vrijwilligers van de stichting een mondelinge waarschuwing geven. Indien de mondelinge waarschuwing niet leidt tot verbetering, dan kan de desbetreffende cursist en zijn/haar hond(en) van verdere deelname aan de les worden uitgesloten en worden gelast het terrein van de stichting te verlaten, hiervan ontvangt u een schriftelijke bevestiging. De hoofdinstructeur/coördinator kan besluiten dat de cursist de resterende lessen van de cursus niet mag volgen, hiervan ontvangt u een schriftelijke bevestiging.
Een op grond van gedrag door de stichting van verdere deelname uitgesloten cursist kan door het bestuur van de stichting worden uitgesloten van inschrijving van een volgende cursus, hiervan ontvangt u een schriftelijke bevestiging.
Eventuele kosten die zijn verbonden aan uitsluiting komen voor rekening van de cursist.
De stichting werkt met mensen en dieren. De medewerkers/vrijwilligers van de stichting zullen zich naar vermogen inspannen om met de cursist en zijn/haar hond behoorlijke resultaten te bereiken. De stichting garandeert niet het individuele resultaat dat door de cursist en zijn/haar hond wordt beoogd. Een goed resultaat is immers ook afhankelijk van de eigen inzet van de cursist, vooral ook buiten de cursus om.
10.De stichting adviseert de cursisten een goede aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Onder een standaard aansprakelijkheidsverzekering valt veelal één hond. Heeft de cursist meer dan één hond dan dient dit bij de verzekeraar te worden opgegeven. Lees s.v.p. de polisvoorwaarden na.

3) Aanmelding en Betaling

Aanmelding voor een cursus geschiedt via de website van de stichting. Het aanmeldingsformulier moet volledig worden ingevuld. Met het verzenden van het aanmeldingsformulier verklaart de a.s. cursist zich akkoord met de Algemene Voorwaarden van de stichting.
De cursist dient het verschuldigde cursusgeld volledig te hebben voldaan bij de aanvang van de eerste les van de cursus. Indien het cursusgeld niet volledig is betaald, mag de cursist niet aan lessen van de cursus deelnemen, zo lang de betaling niet heeft plaatsgevonden.
Indien de betaling van het cursusgeld achterwege blijft, heeft het bestuur van de stichting het recht om het verschuldigde bedrag te laten invorderen. De voor invordering gemaakte kosten zijn voor rekening van de cursist.
Al dan niet gedeeltelijke terugbetaling van betaald cursusgeld is niet mogelijk, tenzij het bestuur van de stichting in voorkomende gevallen besluit dat uitvoering van deze regeling leidt tot onbillijkheid.

4) Cursus

De lessen van de cursussen vinden plaats op dagen en tijdstippen die het bestuur van de stichting vaststelt. Het bestuur geeft daaraan tijdig bekendheid. Het bestuur van de stichting houdt bij de planning van de lessen zoveel mogelijk rekening met schoolvakanties in het primaire en secundair onderwijs.
Indien door ziekte of overmacht van de cursist of hond de cursus voortijdig moet worden beëindigd, dient een doktersverklaring dan wel dierenartsverklaring te worden overlegd. Na het overleggen van de verklaring zal het cursusgeld naar rato worden terugbetaald vanaf het moment van overleggen van de verklaring.
Inschrijving en betaling van het cursusgeld geven de cursist het recht de desbetreffende cursus te volgen.
Bij annulering van een cursus door de cursist, wordt, indien de opzegging plaatsvindt tenminste 30 dagen voor het begin van de cursus 50% van het cursusgeld in rekening gebracht. Vindt annulering plaats binnen 10 dagen voor het begin van de cursus wordt 100% van het cursusgeld in rekening gebracht.
Indien een cursus wordt geannuleerd door het bestuur van de stichting doet het bestuur daarvan zo snel mogelijk mededeling aan de cursisten. Eventueel al betaalde cursusgelden worden in dit geval voor 100% terugbetaald, of, indien de cursus tussentijds wordt gestopt, naar rato..
Om aan de Agility cursussen te kunnen deelnemen gelden de volgende aanvullende voorwaarden:
A de hond moet fysiek geschikt zijn voor Agility, dat wil zeggen: geen hond van heel zware rassen, geen hond met korte neus en geen honden met lange rug;
B de hond moet in goede conditie zijn, obese honden worden geweigerd;
C de hond moet voldoende onder appel staan.
Indien een hond niet of niet in voldoende mate voldoet aan de voorwaarden kan de instructeur de cursist van deelname aan de agility cursus uitsluiten.

5) Klachten

Klachten van welke aard dan ook kunnen schriftelijk of per e-mail worden ingediend bij het bestuur van de stichting. Klager geeft daarin aan op welk voorval of gedraging de klacht betrekking heeft.
Het bestuur van de stichting bepaalt de wijze van behandeling van de klacht. Het bestuur van de stichting kan een klachtenadviescommissie instellen.
Binnen 10 weken na de datering van de klacht geeft het bestuur van de stichting schriftelijk aan of de klacht naar zijn oordeel gegrond of niet gegrond is. Is de klacht gegrond, dan geeft het bestuur van de stichting aan of het in de klacht aanleiding ziet tot het treffen van maatregelen en, zo ja, welke. Klager wordt door het bestuur van de stichting schriftelijk of per e-mail daarvan op de hoogte gebracht.

6) Regels van Orde

De hond dient verzorgd en gezond uit te zien.
De hond dient bij inschrijving van de cursus op de juiste manier te zijn ingeënt, naast de verplichte entingen wordt de cursist geadviseerd de hond preventief tegen kennelhoest in te enten.
Op aanvraag van een instructeur is de cursist verplicht het vaccinatieboekje te laten inzien.
Indien blijkt dat de hond niet of niet op de juiste manier is ingeënt, eindigt voor de cursist de cursus en moet hij/zij mét de hond het terrein verlaten.
Indien een hond lichamelijk niet in orde of ziek is, moet de hond tijdens de les thuisblijven. De cursist mag de les zonder hond wél bijwonen.
Indien blijkt dat niet wordt voldaan aan de regels in 4 en 5, kan de instructeur de cursist van de les uitsluiten zo lang de toestand duurt.
Loopse honden mogen deelnemen aan de lessen, het afleggen van een examen met een loopse hond is toegestaan en wel als laatste deelnemers. Tenminste 48 uur vóór het examen moet de loopsheid telefonisch aan de instructeur worden doorgegeven.

7) Aanlijngebod

Op het terrein en in de kantine van de stichting dienen de honden –behoudens uitdrukkelijk verzoek van de instructeur- aangelijnd te zijn.
Tijdens de lessen dient er gewerkt te worden met een goed passende halsband en een degelijke lijn, waarvan de lengte is aangepast aan de grootte van de hond. Flexlijnen zijn niet toegestaan. Zie verder onder Nadere Regels voor de les, lesterrein en kantine onder punt 1.
Uitzondering: honden van instructeurs. Die moeten vaak lang in de auto wachten en mogen af en toe even vrij bewegen, alleen in een periode wanneer er geen trainingactiviteiten zijn en helemaal achterin het veld.

8) Gedrag voor, tijdens en na de les

Het is niet toegestaan dat de hond zich ontlast op het terrein van de stichting. Eventuele ontlasting van de hond op het terrein van de stichting moet door de cursist worden opgeruimd.
Laat de hond vóór de les voldoende uit.
Voor, tijdens en na de les moeten de honden en de cursisten zich sociaal gedragen. Wangedrag kan leiden tot uitsluiting van de cursus.
Mobile telefoons mogen tijdens de les alleen aanstaan als hier dringende redenen voor zijn, u stelt hiervan de instructeur voor aanvang les op de hoogte.
De cursisten moeten 10 minuten vóór het begin van de les en 30 minuten vóór het begin van de examens op het terrein van de stichting aanwezig zijn.
Bij verhindering moet de cursist de instructeur hiervan vóór het begin van de les op de hoogte brengen.
De cursisten dienen functioneel gekleed te gaan, dat wil zeggen afgestemd op het trainen met honden.
Het gebruik van dieronvriendelijke trainingsmaterialen en/of trainingsmethoden zijn op het terrein van de stichting niet toegestaan.
Indien de cursist fysieke handelingen tegen de hond gebruikt, die naar de mening van de instructeur hard en dieronvriendelijk zijn, heeft de instructeur het recht de cursist onmiddellijk van de les uit te sluiten en van het terrein van de stichting te weren. Onder handelingen in de eerste zin worden begrepen ernstige fysieke vergrijpen/correcties, aantasting van het geestelijk welzijn als gevolg van handelen door de cursist of de bezoekers en het niet opvolgen van verzoeken en instructies van de instructeur.
Raak andermans honden niet ongevraagd aan; ook aaien is aanraken.
Laat honden die vastliggen met rust.
Voer andermans honden niet ongevraagd.
Tijdens de theorielessen blijft de hond thuis.
In de kantine van de stichting houdt u de hond rustig, aangelijnd, bij u. Laat hem/haar niet blaffen.
Laat de hond niet zonder toezicht alleen in de kantine. Vraag aan de medewerkers/vrijwilligers in de kantine, verder te noemen de kantinebeheerder, of de hond gebruik mag maken van een bench. Indien dat niet kan, kunt u de hond in uw auto zetten.
Indien de hond van een cursist bovenmatig lawaai maakt tijdens de les of in de kantine, kan de instructeur of de kantinebeheerder de cursist verzoeken de les of de kantine te verlaten.
Indien de hond zich ontlast en/of urineert in de kantine, dient de cursist deze grondig te reinigen.
18.De Agility cursisten die in het eerste uur trainen moeten 30 minuten vóór het begin van de training aanwezig zijn dit i.v.m. het opbouwen van het parcours, bij te laat aanwezig zijn gaat de opbouwtijd af van uw trainingstijd.
19.De Agility cursisten die in het laatste uur trainen zijn verplicht om te helpen bij het afbouwen van het parcours, bij het niet aanwezig zijn gaat de afbouwtijd af van uw eerst volgende trainingstijd.
20.Zorg dat jezelf en/of je hond geen storende factor is/zijn, bij het betreden van het veld.
21.Het betreden van het trainingsveld zal ten aller tijden gebeuren met een aangelijnde hond.
22.Als je hond niet moet werken, zorg dat hij/zij aangelijnd is of plaats uw hond in een kennel. Draag er voor zorg dat uw hond niet vrij kan rondlopen.
23.Geef de honden voldoende afstand van elkaar, zodat ze niet bij elkaar kunnen komen.
24.Het loskoppelen van de hond alleen met “toestemming” van de instructeur.
In principe de lijn van de hond loskoppelen aan het begin van de eerste hindernis en lijnt hem/haar aan “direct” na de laatste hindernis.
25.Leg geen hond vast in de buurt van de start en finish, geef elkaar de “ruimte”.
Een cursist mag niet op trainingstoestellen van de stichting zitten, liggen of staan.
Zelfstandig gebruik van trainingstoestellen van de stichting , dat wil zeggen buiten toezicht van de instructeur is niet toegestaan.
Trainingstoestellen van de stichting mogen alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn gemaakt.
Gebruik van glas en aardewerk is uitsluitend toegestaan in de kantine en op het terras.
In de kantine geldt een rookverbod, roken is buiten toegestaan.
Gebruik voor afval de afvalbakken op het terrein en in de kantine. Deponeer peuken buiten in de asbak.

9) Agressie

Indien de hond volgens de instructeur een risico oplevert voor mens en/of hond kan het gebruik van een muilkorf worden voorgeschreven. Niet naleving van het voorschrift leidt tot ontzegging van de toegang tot lessen en het terrein van de stichting, zo lang geen muilkorf wordt gedragen.
Indien een hond zich vóór, tijdens of na de les agressief gedraagt ten opzichte van andere honden en/of mensen, wordt hij/zij uitgesloten van de verdere lessen van de cursus.`

10) Vervoer

Het gebruikmaken van de oprit en parkeergelegenheid geschiedt voor eigen risico.
Op het parkeerterrein moet stapvoets worden gereden. Op het parkeerterrein kunnen honden loslopen. Houdt u hiermee rekening, wanneer u het parkeerterrein op rijdt.
De oprit is smal. Geef voorrang aan degene die als eerste de oprit is opgereden. Bij gelijktijdige nadering heeft het verkeer dat het terrein verlaat voorrang op het verkeer dat het terrein op wil rijden.
Alleen de parkeerplaatsen aan de linkerkant mogen gebruikt worden, de parkeerplaatsen aan de rechterkant behoren tot de Rottweilervereniging.
Pakeer uw auto in de daar voor bestemde parkeerplaatsen.
De weg vanaf de oprit naar het clubhuis dient u “vrij” te houden i.v.m. “bereikbaarheid hulpdiensten”.
Op de oprit en de parkeerplaats zijn de normale verkeersregels van toepassing.

11) Toegang tot het terrein

De stichting gaat ervan uit dat iedereen die op het terrein van de stichting aanwezig is bekend is met de Algemene Voorwaarden.
Recht op toegang tot de lessen heeft degene die op het inschrijfformulier staat aangegeven als geleider.
Na overleg met de instructeur kan een ander persoon dan de cursist, die één of meer lessen heeft bijgewoond, de rol van geleider overnemen.
Kijken naar de lessen vanaf de kant van het terrein mag altijd.
Kinderen zijn welkom, indien zij onder toezicht staan van een volwassene.
Toeschouwers mogen de lessen niet verstoren.
Cursisten aan wie op grond van gedrag de toegang tot de cursus is ontzegd, mogen het terrein van de stichting niet betreden.

12) Afmelden

Indien de cursist verhinderd is voor een les wordt het op prijs gesteld wanneer u dit vooraf meldt aan de instructeur
Gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald.
Wanneer een cursist 3 maal afwezig is geweest zonder mededeling gaat de stichting ervan uit dat de cursist geen prijs meer stelt op het vervolgen van de cursus.
Indien een cursist tussentijds wil stoppen met de cursus, doet hij/zij daarvan mededeling aan de instructeur. Er bestaat geen aanspraak op terugbetaling van het cursusgeld.
Indien de instructeur niet in staat is de les te verzorgen zal de stichting allereerst zoeken naar een vervangende instructeur. Uitgevallen lessen worden ingehaald, tenzij dit niet mogelijk is door het gevorderde tijdstip van de uitgevallen les (bijv. de laatste geplande les vóór de zomervakantie en in gevallen van overmacht (bijv. bij blijvende sneeuw in december en wanneer het terrein van de stichting met het oog op de veiligheid van cursist en hond gedurende een langere periode niet bruikbaar is voor Agility lessen).
Uitval van de les wordt op de lesdag rond 18:00 u. bekendgemaakt op de site van de stichting.

13) Spelen

Aangelijnd spelen tussen honden onderling is niet toegestaan.
Spelen tijdens de les is toegestaan wanneer de instructeur dit aangeeft en het spel begeleidt.

14) Betaling en terugbetaling cursusgeld

Ten laatste bij het begin van de eerste les dient het cursusgeld volledig, contant te worden voldaan. Cursusgelden van abonnementen kunnen per bank worden voldaan
Een verzoek tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het cursusgeld of van gemiste lessen kunnen voorzien van redenen bij het bestuur van de stichting worden ingediend. Het bestuur beslist over de terugbetaling. De beslissing van het bestuur van de stichting is bindend.

15) Nadere regels voor les, lesterrein en kantine

De cursist geleidt de hond met een degelijke lijn passend bij de grootte van de hond. De lijn is bij voorkeur van nylon of leer. Er wordt gewerkt met een normaal sluitende halsband.
Andere lijnvoering zoals anti-trektuig, prik band, rollijn, flexlijn en dergelijke zijn niet toegestaan. Een slipketting is niet toegestaan, tenzij op advies of met toestemming van de instructeur.
Halti en Gentle leader kunnen uitsluitend met toestemming van de instructeur worden gebruikt.
Uitzonderingen in overleg met de instructeur.
De stichting verzorgt de training op een positieve manier, waarbij uitgegaan wordt van beloning en spel. De cursist heeft daartoe kleine hap-slik-weg beloningen bij zich in de vorm van minibrokjes, stukjes worst of kaas.
Cursisten hebben een door de hond geliefd speeltje bij zich dat door baas en hond kan worden vastgehouden. Speeltjes met piepers en ballen die kunnen wegrollen zijn niet toegestaan. Uitzonderingen tijdens Agility trainingen en/of in overleg met de instructeur.
Geef de hond enkele uren vóór de les geen eten.
De cursist neemt voldoende plastic afvalzakjes mee om eventuele ongelukjes op te ruimen. Zakjes deponeren in de afvalbak op het terrein.
Honden worden op het terrein altijd aangelijnd gehouden, tenzij op verzoek van de instructeur de hond tijdens de les wordt los gelaten.
De lessen vallen uit bij onweer, ijzel, zware regen, bij vorst met een gevoelstemperatuur van minus 10 graden of lager, bij sneeuw op het terrein en bij temperaturen van hoger dan 29 graden. Dit gebeurt om ongevallen op het veld of onderweg te voorkomen.
De coördinator/instructeur beslist over de lesuitval wegens weersomstandigheden
Uitval van de les wordt op de lesdag rond 18:00 u. bekendgemaakt op de site van de stichting.
De weersomstandigheden die leiden tot lesuitval vormen voor de stichting overmacht.
Mocht de cursist een lichamelijke beperking hebben kan dit worden gemeld aan de coördinator/instructeur. Hij/zij zal dan in overleg met de cursist bepalen of en zo ja hoe de cursus kan worden gevolgd.

16) Communicatie

Op de website www.speed-almere.nl staat alle informatie over de stichting én informatie over de persoonlijke cursus.
Op de homepage wordt rond 18:00 u aangegeven of de lessen niet doorgaan vanwege het weer en voorts berichten van de coördinator/instructeur.
Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden gedownload van de website.

17) Recht

Met elke inschrijving voor een cursus ontstaat tussen de cursist en de stichting een overeenkomst.
Op de overeenkomst zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
Wijziging van deze voorwaarden treden in werking met ingang van een nieuwe cursus.
Tussentijdse wijziging van de Algemene Voorwaarden, dat wil zeggen tijdens een cursus, zal slechts in uitzonderlijke gevallen plaatsvinden. Cursisten zullen van de tussentijdse wijziging op de hoogte worden gebracht door middel van een flyer die tijdens of na de les wordt uitgereikt.
Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

18) Contactgegevens

Door zich in te schrijven via de website geeft cursist toestemming de contactgegevens van de cursist te gebruiken voor communicatie doeleinden tussen Speed-Almere en de cursist over cursusgerelateerde onderwerpen. Deze gegevens zullen vertrouwelijk behandeld worden en niet gebruikt worden voor reclame doeleinden of aan derden worden verstrekt. Indien de cursist niet meer geregistreerd wenst te staan in het cursistenbestand van Speed-Almere kan dit aangegeven worden bij het bestuur, waarna wij deze gegevens van de cursis per direct zullen verwijderen. Indien de cursist wilt weten welk soort gegevens maximaal zijn opgeslagen kan dit met behulp van dit formulier worden opgevraagd.

19) Slotbepalingen

In die gevallen waarin de Algemene Voorwaarden niet voorziet, beslist het bestuur. De beslissing van het bestuur van de stichting is bindend.
Almere, 9 juli 2013